Widget Recent Post No.

Μελισσοκομικό Εργαστήριο Τυποποίησης μελιού: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε!


Η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας μικρού εργαστηρίου μελιού, απαιτούν με τη σειρά τους πολλά δικαιολογητικά και αιτήσεις, μαζί και με μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οπλιστείτε με υπομονή και δείτε τι έγγραφα θα χρειαστείτε!

Παρότι το μέλι είναι απλό στην παραγωγή του, εντούτοις η διαδικασία για να πάρει κάθε μελισσοκόμος άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μικρού εργαστηρίου τυποποίησης μελιού, απαιτούνται πολλές και χρονοβόρες γραφειοκρατικές εργασίες, υποβολές εγγράφων και μελετών, και αρκετή υπομονή. Ας δούμε πρώτα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλει στην Κτηνιατρική Υπηρεσία της Π.Ε.:

Αίτηση με τα στοιχεία της επιχείρησης (διατίθεται από την Υπηρεσία).
– Το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία
– την διεύθυνση κατοικίας ή της έδρας του αιτούντος
– το εμπορικό σήμα της επιχείρησης τροφίμων εάν υπάρχει,
– τον τόπο εγκατάστασης της μονάδας που συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1 Τοπογραφικό οικοπέδου 1:500 και 1:5000 ή 1:10000.
2. Κάτοψη των εγκαταστάσεων με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων.
3. Τεχνική περιγραφή του εξοπλισμού με μνεία στη δυναμικότητα και απαρίθμηση των
μηχανημάτων και της τοποθέτησης τους στο χώρο.
4. Περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας με μνεία στην ημερήσια δυναμικότητα, τις γραμμές
παραγωγής και το είδος της πρώτης ύλης και των τελικών προϊόντων.
5. Μελέτη και εφαρμογή συστήματος HACCP.
6. Μελέτη και έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
7. Άδεια διάθεσης λυμάτων (Μέσα στην μελέτη).
8.Βεβαίωση χρήσης χώρου(από πολεοδομία).
9. Θετική εισηγητική έκθεση τριμελούς επιτροπής.

Αφού εγκριθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στη συνέχεια απαιτείται η έγκριση κωδικού
αριθμού της εγκατάστασης που δίνεται από τον ΕΦΕΤ.

Σε επόμενο άρθρο μας θα αναφερθούμε αναλυτικά στην Άδεια Εγκατάστασης, Άδεια Λειτουργίας, και Μελέτη Περιβαλλοντικών Όρων


Μελισσοκομικό Εργαστήριο Τυποποίησης |Μέρος 2ο: Άδεια εγκατάστασης & λειτουργίας
Η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας μικρού εργαστηρίου μελιού, απαιτούν με τη σειρά τους πολλά δικαιολογητικά και αιτήσεις, μαζί και με μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οπλιστείτε με υπομονή και δείτε τι έγγραφα θα χρειαστείτε!


Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μικρής τυποποιητικής μονάδας μελιού εκδίδεται από το
τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικίας
Περιφερειακής Ενότητας. Για τη έκδοση της άδειας απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκριση
των περιβαλλοντικών όρων και η άδεια εγκατάστασης από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της
οικίας Περιφερειακής Ενότητας.

Η άδειά χωρίζεται σε δύο στάδια:
•Την άδεια εγκατάστασης
•Την άδεια λειτουργίας.
Η άδεια εγκατάστασης εκδίδεται αρχικά και ο επιχειρηματίας έχει τη δυνατότητα να
εγκαταστήσει τον εξοπλισμό. Στο χρονικό διάστημα που ορίζει η άδεια εγκατάστασης, με τη μονάδα πλήρως εγκατεστημένη και μετά από την βεβαίωση καταλληλότητας από το τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικίας Περιφερειακής Ενότητας , εκδίδεται η άδεια λειτουργίας, και έτσι η εγκατάσταση μπορεί πλέον να λειτουργεί νόμιμα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΏΝ ΟΡΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ
ΟΧΛΗΣΗΣ & ΙΣΧΥΣ <22KW ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.
1. Χρήση γης γηπέδου της εγκατάστασης (Πολεοδομία οικείου Δήμου).
2. Τοπογραφικό.
3. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Η μικρή τυποποιητική μελισσοκομική επιχείρηση υποχρεούται σε έκδοση TΕΧΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑTΑΣTΑΣΗΣ και στην συνέχεια TΕΧΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙTΟΥΡΓΙΑΣ. Όμως λόγω της μικρής
μηχανολογικής ισχύς <22KW δίνεται ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.
3. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
4. Ειδική Δήλωση (Συμπληρωμένη).
5. Βεβαίωση Χρήσεων Γης (Πολεοδομία οικείου Δήμου)
6. Οικοδομική άδεια.

Με τον όρο μικρό εργαστήριο τυποποίησης μελιού πρέπει να γίνει κατανοητό ότι μιλάμε για εργαστήριο τροφίμων το οποίο είναι ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ με ΙΣΧΥΣ <22KW. Η δραστηριότητα θεωρείται πολύ μικρής κλίμακας.

Τα μικρά εργαστήρια τα οποία έχουν εγκατεστημένο εξοπλισμό με συνολική κινητήρια ισχύ
μέχρι 22 kW και θερμική μέχρι 50 kW και η στάθμη θορύβου δεν υπερβαίνει τα 45 dBA,
σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.1180/81 Π.Δ. (ΦΕΚ 2934/6-10-81), θεωρούνται χαμηλής όχλησης
μπορούν να εγκατασταθούν και σε περιοχές Γενικής Κατοικίας. Προσοχή πάντως χρειάζεται με
τις χρήσεις γης, γιατί συνήθως στα ΦΕΚ στα οποία ορίζονται αυτές, υπάρχουν και άλλες
λεπτομέρειες οι οποίες επιτρέπουν ή απαγορεύουν συγκεκριμένες χρήσεις. Όσον αφορά τη
χρήση του χώρου, με τον καινούριο Νόμο 3325, δεν απαιτείται αλλαγή χρήσης αν ο χώρος είναι
κατάστημα, επαγγελματικός χώρος, ή αποθήκη και είναι χώρος κυρίας χρήσεως. [ΑΡΘΡΟ 8
ΠΑΡ.3. Για την εγκατάσταση επαγγελματικών εργαστηρίων της περιπτ.β της παρ.1 του Αρθ2
σε χώρους κύριας χρήσης, οι οποίοι στην οικοδομική άδεια αναφέρονται ως κατάστημα ή
επαγγελματικός χώρος ή αποθήκη, δεν απαιτείται η αλλαγή χρήσης της παρ.1 του Αρθ.5 του
ΓΟΚ/85 (ΦΕΚ-210/Α/85 ).]

Πηγή : melissopolis.com

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια